The “CEO: Grow with China” roundtable was held Friday as part of the ongoing World Intelligence Expo 2024 in Tianjin.
Zhong Nan, Zhou Lanxu, Zheng Yiran, Ouyang Shijia and Zhuang Qiange contributed to the story