Digital China’s Guo Wei and Professor Julian Birkinshaw